W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
AKTUALNOŚCI
E - WOKANDA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
WŁADZE SĄDU
WYDZIAŁY SĄDU
PUNKT OBSŁUGI INTERESANTÓW
ODDZIAŁY SĄDU
ZESPOŁY KURATORSKIE
LISTA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY
KOMORNICY SĄDOWI
NUMERY KONT SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY
KONKURSY SR BYDGOSZCZ
INFORMACJE OGÓLNE
ZAPYTANIE O CENĘ
PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Strona główna > Wydziały Sądu > XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przewodniczący Wydziału          SSR Artur Fornal
Kierownik Sekretariatu              Agnieszka Chyła
Dane kontaktowe:

ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz
pok. 312

Kierownik sekretariatu: +48 (52) 326 27 36
Fax: +48 (52) 326 27 51
E-mail: xiiikrs@bydgoszcz.sr.gov.pl
   
Biuro Podawcze pok. 302
+48 (52) 326 27 39
   
Sekretariat pok. 310
+48 (52) 326 27 33
   
Sekretariat pok. 309 +48 (52) 326 27 44

Czytelnia pok. 311
+48 (52) 326 27 53
  
Oddział Centralnej Informacji pok. 314
+48 (52) 326 27 35
   
Punkt Przyjmowania ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego pok. 314
+48 (52) 326 27 23


Godziny urzędowania sekretariatu:

 • poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30
 • w poniedziałki sekretariat wydziału dyżuruje w godzinach od 15.30 do 18.00
 • czytelnia  Wydziału czynna dla interesantów  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00
 • Punkt Kasowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.30. (z przerwą od 11:45 do 12:00)

Właściwość miejscowa:

      Rejestracji podlegają podmioty mające siedzibę w okręgu  właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Właściwość rzeczowa:

      Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru.

Ważne informacje:

W dniu 1 grudnia 2014 r. wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym :

      A. Zmiana w zakresie ujawnienia przedmiotu działalności

 

 • wpis przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmować będzie nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy
 • podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do zmienionej regulacji przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki (aktu założycielskiego lub statutu), zgłoszenie nie wymaga dokonywania zmiany ich postanowień.

      B.  Zmiana w zakresie funkcjonowania „jednego okienka”

 

 • ustanie obowiązek składania wraz z wnioskiem o wpis (zmianę wpisu) w Rejestrze jednocześnie wniosków do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON; formularze RG-1, RG-RD), zgłoszeń płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także zgłoszeń identyfikacyjnych albo aktualizacyjnych do Urzędu Skarbowego (formularze NIP 2, NIP D). Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyfikacyjnego REGON może odtąd polegać na ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze,
 • Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 1 grudnia 2014 r., którym nie nadano numerów NIP oraz REGON składają zgłoszenie identyfikacyjne bezpośrednio do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej do urzędu statystycznego województwa właściwego dla jego siedziby (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego NIP i numeru identyfikacyjnego REGON nadanych w tym trybie następuje na wniosek i nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).
_____________________________________________________________

         Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.04.2012 r. Dz. U. z 2012 r. póz. 499 zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy będzie wydawany wyłącznie w formie elektronicznej.

        Zmianie ulega również opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego z 500 zł do 100 złotych.
         Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż od dnia 1.07.2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy będzie udostępniany na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości
_____________________________________________________________
 
       Centralna Informacja KRS bezpłatnie udostępnia na stronie internetowej www.ms.gov.pl. Informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.
                                                                                                               

         W związku z Zarządzeniem Nr 272/2013/Adm Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 lipca 2013 r. z dniem 31 sierpnia 2013 r. zniesiono Sekcję I i Sekcję II – XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
_________________________ ____________________________________
 
      Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż w związku ze zmianą wzoru urzędowych formularzy wniosków o wpis do KRS i otrzymaniem przez Sąd nowych formularzy - od 2 kwietnia 2012 r. wnioski należy składać według nowych wzorów formularzy.
      Jednocześnie informuje, iż nowe wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej www.ms.gov.pl
_____________________________________________________________

     Adres do składania wniosków elektronicznych   opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:  pdi.cors.gov.pl

_____________________________________________________________

       Wpłata na konto prywatnych podmiotów nadsyłających zawiadomienia do spółek jest dobrowolna i nie ma charakteru obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

       Przepisy nakładają obowiązek publikacji wpisu do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - Opłata wnoszona jest na rachunek sądu
_____________________________________________________________
 
     Akta rejestrowe podmiotów wpisanych do Rejestru są jawne. W celu przejrzenia większej liczby akt KRS (powyżej 5 numerów KRS) należy zamówić je telefonicznie lub osobiście z dwudniowym wyprzedzeniem.
__________________________________________________________

Ministerstwo ostrzega
 
       Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż otrzymuje informacje dotyczące działalności Kancelarii Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego.
       Należy podkreślić, że Ministerstwo Sprawiedliwości - wydawca dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy nie jest autorem postanowienia wydawanego przez Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz Kancelarię Odpisów z Krajowego Rejestru Krajowego będącego jednocześnie wezwaniem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, jak również nie współpracuje z podmiotem używającym tej nazwy.
       W opinii Departamentu, powiadomienia jakie podmiot ten wysyła do przedsiębiorców mają na celu wprowadzenie w błąd ogłoszeniodawców. Styl pisma, forma i zamieszczone w nagłówku godło mogą sugerować, że jest to pismo urzędowe i przedsiębiorca musi taką opłatę wnieść. Jednakże ocena zakresu przedmiotowego takiej działalności w granicach przepisów prawa należy do sądu.
       Departament podjął czynności zmierzające do poinformowania przedsiębiorców o działalności podmiotu o nazwie Kancelaria Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej MS oraz powiadomienie prokuratury o działalności podjętej przez ten podmiot.


Zasada "jednego okienka"

     W związku z wejściem w życie z dniem 31 marca 2009 r.  przepisów ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw w części dotyczącej zmiany zapisów art. 19b ustawy o KRS wraz z wnioskiem o pierwszy  wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca   powinien złożyć  wniosek o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze REGON, zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zgłoszenie indentyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

     W przypadku pierwszego wpisu do KRS  należy obowiązkowo złożyć wniosek  RG-1. Może być również dołączony załącznik RG-RD. Przedsiębiorca ma również  obowiązek złożyć wniosek RG-1 o zmianę cech objętych wpisem do rejestru REGON  w przypadku  zgłaszania do KRS zmian, które są objęte zakresem przedmiotowym wniosku RG-1. Wniosek RG-2 o skreślenie z rejestru REGON powinien być złożony łącznie z wnioskiem KRS – X1 lub KRS –X2 w przypadku, gdy wykreślenie z rejestru przedsiębiorców nie następuje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub spółki handlowej w inna spółkę handlową.

     W przypadku zgłoszenia danych płatnika składek ZUS mogą być złożone następujące formularze:
 • ZPA (zgłoszenie dot. osoby prawnej), 
 • ZIPA (zgłoszenie zmiany danych płatnika), 
 • ZWPA (wyrejestrowanie płatnika),
 • ZFA (zgłoszenie dot. osoby fizycznej)


oraz formularze dodatkowe:

 • ZAA (adresy prowadzenia działalności),
 • ZBA (numery rachunków bankowych).

    
     W przypadku  zgłoszenia identyfikacyjnego podatnika powinien być złożony formularz wniosku NIP-2 . Jeżeli zgłoszenie dotyczy spółki osobowej dodatkowo musi być dołączony załącznik NIP-D. Ponadto do formularza NIP-2 mogą być dołączone formularze załączników:

 • NIP-B (informacja o rachunkach bankowych),
 • NIP-C (informacja o miejscach prowadzenia działalności) oraz
 • NIP-2/A (informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych  podmiotu, będących podatnikami lub płatnikami).

    
     W przypadku zgłaszania do KRS zmian, które są objęte zakresem przedmiotowym wniosku NIP-2, przedsiębiorca powinien również złożyć formularz zgłoszenia  aktualizacyjnego NIP-2 .
Wytworzył: Agnieszka Heyer (7 stycznia 2010)
Opublikował: Agnieszka Heyer (7 stycznia 2010, 21:21:52)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Heyer (20 października 2014, 11:22:10)
Zmieniono: zmiany wchodzące w życie od 1 grudnia 2014

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 56051

wersja do zapisu wersja do druku